จุดยืนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ทางการเมือง*

ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ

          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความเสียใจและสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 เป็นอย่างยิ่่ง

        ที่ประเทศชาติและประชาชนต้องมาประสบกับความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเช่นนี้ นอกจากนี้ภาพพจน์ที่ดีของประเทศโดยส่วนรวมต้องมาถูกทำลายไปด้วย

เมื่อพิจารณารากเง่าของเหตุการณ์ว่าอะไรคือเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดผลเช่นนี้ บ้างก็กล่าวอ้างความเป็นประชาธิปไตย บ้างก็กล่าวอ้างว่าเพื่อสกัดกั้นอำนาจเผด็จการ บางฝ่ายก็กล่าวอ้างและยืนหยัดในกติกาของสังคม ในท้ายที่สุดเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันยังให้เกิดผลดังที่ปรากฏ ทำให้ผู้ที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่ไปร่วมในเหตุการณ์คราวนี้ต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและบาดเจ็บมากมายนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายที่กล่าวอ้างนั้นยังไม่ซาบซึ่งและแนบแน่นในสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมน้ำใจของไทยทั้งชาติ เหตุการณ์คราวนี้คลี่คลายและสงบลงได้ก็ด้วยพระบารมี และพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยแท้ พวกเราทุกคนทุกฝ่ายต้องรับกระแสพระราชดำริใส่เกล้าใส่กระหม่อมต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรินั้นต้องเคารพและปฏิบัติตามกติกาของสังคมคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมถือว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องใช้ได้ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไว้แล้วอย่างชัดเจน พวกเราทุกคนต้องแสดงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระบรมราโชบายนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนการแก้ไขหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์มากขึ้นนั้น ควรดำเนินการด้วยการใช้สติปัญญาใคร่ครวญให้ละเอียดรอบครอบและด้วยสันติวิธีเท่านั้นหรือหากเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปะทะกันได้ ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ก็ควรใช้มาตรการและวิธีการอย่างนานาอารยประเทศเขาประพฤติปฏิบัติกัน ถ้าทุกฝ่ายมีความเชื่อและดำเนินการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เหตุการณ์อันเศร้าสลดที่เพิ่งผ่านมาก็จะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

        ต่อสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิค มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน ต้องการให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม อยู่กันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกคนทุกฝ่ายเคารพกฎกติกาของสังคมเป็นสำคัญ อย่ากล่าวอ้างความชอบธรรมของสังคมซึ่งเน้นเฉพาะหลักทางรัฐศาสตร์แต่อย่างเดียว มิฉะนั้นหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่ใช้เป็นหลักในการปกครองและบริหารประเทศก็จะหมดความสำคัญไป

    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้น่าจะลงความเห็นได้ว่าเป็นเพราะเกมการเมือง กิเลสตัณหา และอวิชชา ของนักการเมืองและนักการทหารที่ต้องการแสวงหาอำนาจทางการเมืองทั้งสิ้น แต่ได้ชูประเด็นของประชาธิปไตยและการปราบคอร์รับชั่นมาเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินการเท่านั้น ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายได้รู้เท่าทันและโปรดหันหน้าเข้าหากันลดละอัตตา ความเห็นแก่ตัว แล้วร่วมกันใช้ปัญญาแสวงหาทางในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้อย่างสันติวิธีเพื่อที่ประเทศของเราจะได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ขอให้พวกเราทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริอย่างจริงจังกันเถิด


*จุลสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC NEWSLETTER ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2535 หน้า 2