No

Title

Year

1

Brother Martin: An Educator born to live Forever

2014

2

80th Birthday Anniversary

2013

3

ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ: สมบัติที่ผลัดกันชม

2011

4

ฉลองครบรอบปีที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

2010

5

In Loving Memory and Gradtitude of Brother Sakda Kitcharoen* May 15, 2010 Bro. Martin Komolmas

2010

6

Message from the Au President Emeritus & the Former Dean of ABAC Graduate School of Business

2009

7

Bro. Martin Joined in the Swimming Competition of the Most Senior Category

2009

8

จากความเป็นเลิศด้าน “ภาษา” สู่การเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ “เอแบค”

2008

9

ศาสนธรรมและปรัชญา

2008

10

ความจริง ความดี และความงาม (The true, the good, and the beautiful) ปาฐกถาพิเศษในการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2551 สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซียพัทยา ชลบุรี : 24-27 สิงหาคม 2551

2008

11

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สวยที่สุดในประเทศ

2008

12

20 Unknown stories about Brother Martin and Brother Martin Diary of Life (Special story in ABACA Profile January-April 2006)

2006

13

Ethics, Moral and Social Responsibility Formation of Students: Contemporary Challenges for Catholic Schools in Thailand

2006

14

การศึกษาและพระเจ้า ชีวิต...ภราดาประทีป โกมลมาศ*

2005

15

ย้อนไปในอดีตกว่า 60 ปีที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล*

2005

16

บทความของ ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ครูกับความสำนึกอันยิ่งใหญ่*

2005

17

Cathedral of Learning*

2005

18

โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : St. Louis Marie de Montfort*

2005

19

การอภิบาลในบริบทของสันติศึกษา*

2004

20

การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน*

2004

21

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในบริบทของการอุดมศึกษาไทยสู่ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์*

2003

22

โรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในกรุงศรีอยุธยา*

2002

23

การปฏิรูปการศึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน*

2002

24

Lessons Learned: Credit Transfer and Mutual Recognition A Case Study of Thailand’s Private Higher Education Institutions

2000

25

คำกล่าวในพิธีรับมอบชุดคู่มือการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยท่านอธิการบดี ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ

1999

26

การศึกษาคาทอลิกเน้นความเป็นบุคคลของมนุษย์ในการศึกษาอบรม*

1998

27

มหาวิทยาลัยที่ทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทยในอนาคต*

1998

28

วิสัยทัศน์สำหรับนักธุรกิจ*

1997

29

อัสสัมชัญ ผุดโครงการยักษ์ ABAC บางนา มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ อีกทางเลือกการศึกษา*

1997

30

บนเส้นทางชีวิตที่แต่งแต้มด้วยสีสันอันหลากหลาย*

1996

31

ใครจะครองโลกในศตวรรษที่ 21?*

1996

32

ระบบเศรษฐกิจของเราก้าวหน้าดีกว่าเมื่อก่อน แต่อยากถามว่าเรามีความสุขกว่าแต่ก่อนหรือไม่ (สัมภาษณ์พิเศษ, วารสารเจาะลึก ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2537)

1994

33

36 ปีแห่งความสมหวังและภาคภูมิในชีวิตครู ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ (สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในวันเด็ก 8 มกราคม และ วันครู 16 มกราคม 2537, วารสารสกุลไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2048, 18 มกราคม 2537)*

1994

34

มหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการ*

1993

35

เราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันกี่หน?*

1993

36

โรงเรียนเอกชนในประเทศฝรั่งเศส*

1993

37

การงางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน*

1993

38

การสอบ ENTRANCE*

1993

39

การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด*

1993

40

จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย*

1993

41

การศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมให้แก่สังคมในปี ค.ศ. 2000

1993

42

หัวอกผู้ปกครอง*

1993

43

ดนตรีศึกษาปรัชญาที่กำลังเปลี่ยนไป

1993

44

เมื่อไรกรุงเทพมหานครจะสะอาดกันจริงๆ สักที?

1993

45

การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลสะท้อนต่ออนาคตของเยาวชนในศตวรรษนี้

1993

46

การเคลื่อนไหวทางการศึกษาทั่วๆ ไป 2528-29

1993

47

ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1993

48

บทบาทของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

1993

49

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะปฏิวัติการศึกษาไทย*

1993

50

ปัญหา "เงินกินเปล่า" หรือ "เงินบริจาคเพื่อการศึกษา"

1993

51

กรณีศึกษาของวิทยาลัยฟาร์โก*

1993

52

ปัญหาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ป. 1*

1993

53

เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดย วิธีการปรับปรุงภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน*

1993

54

แนวทางการป้องกันการเสพอบายมุขในโรงเรียน*

1993

55

การวิเคราะห์ เรื่อง "วิทยาศาสตร์ กับ ความเชื่อศรัทธาทางศาสนา" และ " เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา"

1993

56

จีนในยุคปัจจุบัน : การถ่ายทอดวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน

1993

57

ความเป็นเลิศในรอบ 70 ปี

1993

58

การศึกษาเพื่อสันติภาพและความอยู่ดีกินดีของมษุษยชาติ

1993

59

ความเป็นไปได้ของการศึกษาเอกชน

1993

60

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา*

1993

61

คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ

1993

62

ความสำเร็จกับคุณธรรม

1993

63

การศึกษาเอกชนและนโยบายการอุดหนุนของรัฐ*

1993

64

CATHOLIC HIGHER EDUCATION IN THAILAND

1993

65

ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION AT ABAC*

1993

66

TEA-MONEY OR DONATION? A PROBLEM

1993

67

TEN YEARS OF RECOGNITION,DECADE OF PROGRESS

1993

68

The impact of industrialization on a changing society

1993

69

The internationalization of higher education at ABAC

1993

70

Schools of the 21st century innovate or vegetate and evaporate

1993

71

STREMS ANALYSIS

1993

72

VALUE EDUCATION FOR SOCIAL RESPONSIBILITY*

1993

73

คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ

1992

74

จุดยืนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมือง*

1992

75

การกีฬาเพื่อการศึกษา*

1988

76

ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม*

1986

77

การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด

1984

78

การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

1982

79

Center for research in Business

1982

80

ความเป็นครูของบราเดอร์มาร์ติน  

...

81

'บราเดอร์ ประทีป ม.โกมลมาศ' เป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยไม่สำคัญ มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาที่นั่น

...

82

Brother Martin: Salt of the earth

...

83

เสรีภาพกับคนในยุคใหม่

1975