ปัญหา “เงินกินเปล่า” หรือ “เงินบริจาคเพื่อการศึกษา”*

ผู้แทนจากคณะนักบวชต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการโรงเรียนได้ประชุมกัน โดยมีพระคุณเจ้ามนัส จวบสมัย เป็นประธาน ณ ตึกปิยะการุณย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2530 เวลา 9.30 น.

ที่ประชุมได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

 • สถานการณ์ปัจจุบัน

  1. อัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐอนุญาตให้เก็บไม่เพียงพอแก่รายจ่ายถ้าโรงเรียนต้องการรักษามาตรฐานการศึกษา จัดสวัสดิการ

      ครู และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

  2. การพัฒนาโรงเรียนจำเป็นต้อง อาศัยปัจจัยการเงิน ซึ่งจะได้มาจากการบริจาคของผู้ปกครอง

  3. ประชาชนบางกลุ่มเห็นการรับบริจาคจากผู้ปกครองเป็นการเรียก “เงินกินเปล่า” แต่บางกลุ่มเห็นว่าเป็นการร่วมทำบุญ

      กุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา

  4. โรงเรียนคาทอลิกจำนวนมาก เป็นต้น ในต่างจังหวัด มีฐานะการเงินไม่ดี จึงขาดการพัฒนาและขาดคุณภาพ ปัญหา

      สำคัญของโรงเรียนก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษามาตรฐานการศึกษาไว้ได้

  5. ปัจจุบันเริ่มมีการโจมตีโรงเรียนคาทอลิกอย่างเปิดเผย และได้รับความเห็นชอบอย่างเงียบ ๆ จากผู้ใหญ่บางคนใน สช. 

      และนักการศึกษาบางคน

  6. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ กำลังมองโรงเรียนเอกชนว่าเป็น “ส่วนเกิน” ไม่ใช่เป็นผู้มา “ร่วมรับภาระ” เหมือนสมัย

      ก่อน

  7. โรงเรียนคาทอลิกบางแห่งกำลังประสบปัญหาทางการเมืองเนื่องมาจากครูภายในเป็นเหตุ

  8. จำนวนโรงเรียนเอกชนลดน้อยลงทุกปี

 • ข้อเสนอแนะ

           1. ในเมื่อการรักษามาตรฐานการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นและต้องอาศัยปัจจัย

                เงินเป็นหลักโรงเรียนควรปรึกษาหารือกับสมาคมผู้ปกครองและครูและสมาคมศิษย์เก่า แต่ต้องใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวัง

                มิให้สมาคมหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อโรงเรียนกระทำการเรี่ยไร หรือการใด ๆ

                เชิงบังคับขู่เข็ญ อันจะทำให้ภาพพจน์ของโรงเรียนเสื่อมเสีย

           2.โรงเรียนต้องไม่ยอมให้ผู้ปกครองเขียนลงในใบสมัครแสดงความจำนงจะบริจาคเงินเมื่อเวลามาฝากบุตรเข้าเรียน

           3. เมื่อรับนักเรียนเข้าเรียนแล้ว ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารควรทำโครงการและอาจจะเชิญชวน 

               ผู้ปกครองร่วมบริจาค โดยไม่มีการบังคับ  

           4. ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนระวังมิตรสหาย ผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องฝากเด็กเข้าเรียน

           5. การฝากเด็กเข้าเรียนโดยผู้ใหญ่

 • ฝ่ายบ้านเมือง

          ผู้บริหารโรงเรียน ควรพิจารณาช่วยเป็นพิเศษ โดยใช้ดุลยพินิจ ไตร่ตรองให้ถ่องแท้เสียก่อน

 • ฝ่ายศาสนจักร

          ขอให้พิจารณาในแง่ของ pastoral ทั้ง 2 กรณี ควรถือตามระเบียบของโรงเรียน

           6. ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักบวชและครูฆราวาส


*เป็นการบรรยายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ณ ตึกปิยะการุณย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันที่ 5 มิถุนายน 2530
*ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา : ภราดา ดร. ประทีป ม.โกมลมาศ